ربیعی قرار غير قانونى بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان  را به عراقی ها تبریک می گوید.