البلدوی: قول دادیم و ایمان آوردیم.. ثلث ضامن ضامن است