شیخ خزعلی:خطر حضور ترکیه در حال حاضر بیشتر از خطر نیروهای آمریکایی است