بجاری تأكید می کند که مراحل کار در بندر فاو به مراحل پیشرفته رسيده.