شیخ خزعلی با حضور در خانواده سردار شهید یوسف مالکی، افتخار خود را به نقش شهدایی که جان خود را فدای دین و میهن فدا کردند، ابراز کرد.