دیدار شیخ خزعلی با هیئتی از مقاومت فلسطین و تاكید موضع عراق در حمایت از آرمان مردم فلسطین