آقای طباطبایی از نقش مهم سازمان بدر در مبارزه با رژیم طاغوت قدردانی می کند