آقای طباطبایی با تاکید بر ضرورت اهميت دادن به علوم دینی در جشن فارغ التحصيلى دوره قرآن کریم در مدرسه مدينه العلم حضور یافت