اداره امور فرهنگی دوره خود را برای بار سوم، سطح اول(فتية الحق) با نام (شهید قاسم سلیمانی) به پایان می رساند.