اداره امور فرهنگی دوره خود را برای بار دوم، سطح اول(فتية الحق) با نام (شهید قاسم سلیمانی) به پایان می رساند