با تاکید بر انسجام چارچوب…… سعدی خبر مبنی بر اینکه بخشی از چارچوب شیعه به سمت مخالفان رفته است را تکذیب کرد