براى تبریک عید.. شیخ خزعلی از عبدالقادر آلوسی رئیس شورای رباط محمدی استقبال کرد.