برای انجام وظایف خود….شیخ خزعلی از سفیر جدید اسپانیا در بغداد استقبال كرد