برای بحث در مورد واقعیت ورزش.. شیخ خزعلی از تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی استقبال می کند