بلدوی خواستار تسریع در حل پرونده کمیته های پارلمانی شد