بنیانگذاران.. جمعی از شاگردان شهید سید محمد صدر (ره)که در مقابل یک رویداد بزرگ و حقایق عجیب وحولناک که سوالات و ایده های زیاد ونگرانی های مشترک را به ذهن متبادر می کند .