توده صادقون خواهان فعال شدن قانون امنیت اقتصادی و مجازات دستکاری قیمتها است