ثروتهای کشور برای مردم است….. عبودی تصمیم دادگاه فدرال در مورد نفت منطقه را ستودنی دانست