جمالی از ائتلاف سه جانبه می خواهد تانیت خود را برای اصلاحات ثابت کنند و از سوء استفاده از دستگاه قضایی دوری کنند.