جمالی: بارزانی به دنبال حمایت از مفسدان است تا از استمرار فروش نفت به رژیم صهیونیستی اطمینان خاطر داشته باشد .