جمالی: نیروهای سیاسی از افزایش نرخ ارز حمایت کردند و عراق را به توافقات بین المللی متعهد کردند