جنبش عصائب اهل الحق به مناسبت سالگرد انقلاب بحرین بیانیه ای صادر می کند