حسن سالم حمله وحشیانه ترکیه به سنجار را محکوم می کند و آن را نقض جدی حاکمیت عراق می داند