حضور آقای طباطبایی در مجلس یادبودی که به مناسبت شهادت آقای صدر (رضی الله عنه) در محله العامل برگزار شد