حضور هیئتی از فرهیختگان و نخبگان نینوا در دفتر مرکزی فرهیختگان و نخبگان عراق حضور پیدا کردند