درگذشت انصاری را تسلیت می گویم.شیخ خزعلی: تاریخ او سرشار از پهلوانی و فداکاری است