در دیدار باعامری … شیخ خزعلی بر اهمیت تداوم تلاش ها برای پایان دادن به انسداد سیاسی و حفظ حقوق بزرگترین مولفه تاکید کرد