در روز جهانی آنها … شیخ خزعلی خواستار توجه به قشر کارگران و تصویب قوانینی است که ضامن حقوق و مراقبت از آنها باشد