در روز مطبوعات عراق.. فیحان: ما به هر روزنامه نگاری که در گسترش آگاهی و انتقال حقیقت به صورت حرفه ای کمک کرده است تبریک می گوییم