در سالگرد انفال.. شیخ خزعلی خواستار وحدت مواضع و نفی دیکتاتوری شد