در سالگرد تأسیس ….شیخ خزعلی به اتحادیه کردستان تبریک می گوید و از آن تاریخ پر شور در مبارزه با دیکتاتوری قدردانی می کند