دیدار شیخ خزعلی از عشيره خزاعل در استان دیوانیه و تمجید از نقش این عشيره در مقابله با نزاع