دیدار شیخ خزعلی با خانواده شهدای فرودگاه و ضیافت افطار