دیدار شیخ خزعلی با سپهبد عبدالکریم خلف و تمجید از حرفه ای بودن وی در حین انجام وظیفه