دیدار شیخ خزعلی با شیخ خالد الملا، رئیس انجمن علمای جنوب