دیدار شیخ قیس الخزعلی با هیئتی از اساتید و كارمندان دانشگاه بغداد