ربیعی از پیروزی حقوقی علی ترکی نماینده پارلمان در حذف زیباری از رقابت های ریاست جمهوری تمجید کرد