ربیعی: نتایج این نشست گواه بر انسجام نیروهای آن و برتری موازنه آن است