زیباترین ابیات را برای عراق و مقاومت سروده بود …. شیخ خزعلی درگذشت شاعر بزرگ مظفر النواب را تسلیت می گوید