سعدی از کاظمی خواست موضع خود را درباره مشارکت در نشست كشورهاى خلیج و آمریکا در عربستان سعودی اعلام کند