سعدی: نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت وارد مرحله گفتگو شده اند