سلطانی: تصمیم حذف زیباری از نامزدی ریاست جمهوری، پیروزی حق بر باطل است