سلطانی: طرح چارچوب برای خروج از بن بست سیاسی به وجود آمد