ششمین همایش سالانه عصائب اهل الحق با حضور شیخ خزعلی در نجف برگزار می شود