شیخ خزعلی ازاطراف سیاسی برای خروج از بحران کنونی خواست مقدارى از خود گذشتگی نشان بدهند