شیخ خزعلی از آقای الصدر به خاطر نقشش در حمایت از تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونیستی تشکر می کند