شیخ خزعلی از آقای عمار حکیم استقبال کرد و آخرین تحولات اوضاع سیاسی را با وی در میان گذاشت