شیخ خزعلی از تعامل عراقی ها در بزرگداشت روز قدس قدردانی می کند و آن را به عنوان پیامی برای رد عادی سازی آماده می کند.