شیخ خزعلی از سفیر آلمان استقبال كرد و با وی در مورد تحولات سیاسی گفتگو کرد