شیخ خزعلی از سفیر روسیه در بغداد استقبال کرد دبیرکل جنبش